Jaunciema pamatskola

Atbalsts bērnam

Ikdienā bērnam dažādu grūtību risināšanā visbiežāk palīdz pirmsskolas grupas komanda- skolotājas un skolotāju palīgi. Bērniem ar logopēdiskām grūtībām palīdz pirmsskolas logopēde.

Logopēds:

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā;
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Psihologs:

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem;
 • Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam;
 • Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem;
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā;
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām