Jaunciema pamatskola

Skolas padome

Skolas padome tiek veidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   

Skolas padomi veido viens vecāks no katras pirmsskolas grupas un klases, divi pedagogi un vismaz divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie. Padomes priekšsēdētāju ievēl ar  balsu vairākumu.