Jaunciema pamatskola

Skolēnu pašpārvalde

Kas ir skolēnu pašpārvalde?

Katrā izglītības iestādē šo skolēnu grupu sauc citādi – parlaments, padome, pašpārvalde, līdzpārvalde. Bet tās būtība ir līdzīga – tā ir iespēja skolēniem līdzdarboties savas skolas dzīves veidošanā un uzlabošanā. Tā ir arī iespēja skolēniem pilnveidot savas prasmes, zināšanas un attieksmes (kompetences)- mācīties sadarboties, komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, iemācīties ko jaunu, plānot un citus resursus.

Skolēnu pašpārvalde Rīgas 7.pamatskolā

Skolēnu pašpārvaldi veido 4.-9.klašu skolēni, kuri aktīvi iesaistās:

  • komunikācijā ar skolotāju un administrāciju;
  • pasākumu organizēšanā un vadīšanā,
  • skolas labvēlīgās vides uzlabošanā;
  • risina un izsaka dažādas idejas;
  • izzina skolēnu intereses un vajadzības un pārstāv skolēnu intereses skolā;
  • veicina patriotismu;
  • piedalās skolas tēla veidošanā, prestiža uzturēšanā un reklamēšanā u.c.

Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir panākt izglītojamo un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos izglītības procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, pilnveidojot skolēnu līderības prasmes un radot iespējas skolēnu līdzdalībai skolas vides veidošanā un lēmumu pieņemšanā.